Aktywność nerwu współczulnego podczas snu u osób zdrowych

Godziny wczesnego poranku po przebudzeniu (w przybliżeniu od 6 do 11 rano) są związane z wyższą niż oczekiwano częstością incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał mięśnia sercowego i udar niedokrwienny1-3. Związek pomiędzy snem a tymi zdarzeniami nie jest jasny. Niedokrwienie może wystąpić podczas snu, szczególnie u pacjentów z ciężką chorobą wieńcową4 i dławicą naczynioskurczową5. REM, czyli gwałtowny ruch gałek ocznych, sen jest szczególnie związany z niedokrwieniem mięśnia sercowego4,5. U zwierząt ze zwężeniem tętnic wieńcowych sen REM powoduje dalsze zmniejszenie przepływu krwi w tętnicach wieńcowych, 6 prawdopodobnie ze względu na aktywację współczulną podczas tego etapu snu. Co zaskakujące, chociaż przeprowadzono obszerne badania na zwierzętach, przeprowadzono niewiele badań dotyczących autonomicznej kontroli krążenia podczas snu u ludzi7,8. Mikroneurografia umożliwia bezpośrednie rejestrowanie obwodowego ruchu układu współczulno-nerwowego w łożysku naczyniowo-mięśniowym9,10. W związku z tym badaliśmy aktywność nerwów współczulnych i zmiany hemodynamiczne zachodzące podczas różnych etapów snu u osób zdrowych. Metody
Przebadaliśmy 14 normalnych osób (10 mężczyzn i 4 kobiety) po uzyskaniu świadomej pisemnej zgody. Badania te zostały zatwierdzone przez komitet naszej instytucji w zakresie eksperymentów z udziałem ludzi.
Uzyskaliśmy doskonałe technicznie zapisy aktywności nerwu współczulnego podczas spokojnego czuwania i snu nie-REM (etapy od do 4) u ośmiu badanych (siedmiu mężczyzn i jedna kobieta, których średni wiek [. SD] wynosił 25 . 5 lat). Aktywność nerwu współczulnego rejestrowano również podczas snu REM u sześciu z tych ośmiu osób. Nie byliśmy w stanie zmierzyć aktywności nerwów u dwóch z pozostałych sześciu osób. W trzech przedmiotach elektrody były kilkakrotnie przesuwane, z utratą rejestracji nerwów, podczas gdy badani byli obudzeni lub w stanie lub 2 etapie snu; w związku z tym zaniechano tych badań. Jeden dodatkowy podmiot został wyłączony z analizy, ponieważ niewłaściwe oznaczenia czasu na oddzielnych zapisach mikroneurograficznych i polisomnograficznych wykluczały precyzyjną synchronizację mikroneurograficzną z zapisami polisomnograficznymi.
Uzyskaliśmy bezpośrednie, wielonocne (obejmujące wiele włókien nerwowych) zapisy zewnętrzne czynności mięśnia powracającego do układu współczulnego z udziałem naczyń krwionośnych mięśni, z wykorzystaniem mikroelektrod wolframowych (średnica wału, 200 mikrometrów, długość końcówki, do 5 mikrometrów). Jedną elektrodę wprowadzono w sfery nerwu współczulnego nerwu strzałkowego tylnego do głowy kości strzałkowej (dla zapisu mikroneurograficznego) 9,10. Elektrodę odniesienia wprowadzono podskórnie w odległości około 3 cm. Neuronowe sygnały elektryczne amplifikowano, filtrowano, rektyfikowano i integrowano w celu wytworzenia aktywności nerwu współczulnego przy średnim napięciu.
Symptetyczne wyładowania zostały zidentyfikowane na podstawie badania neurogramu średniego napięcia, a aktywność współczulna została obliczona przez zliczenie liczby impulsów na minutę, jak również przez pomiar całkowitej amplitudy serii na minutę, która jest wyrażana w arbitralnych jednostkach9. W niniejszym badaniu amplituda pęknięcia wyrażana jest jako procent aktywności podczas czuwania.
W celu pomiaru aktywności układu nerwowo-mięśniowego, dane znormalizowano tak, aby średnia wartość zarejestrowana podczas czuwania wynosiła 100%
[więcej w: rolnex, pci medycyna, lexum szczecin ]