Arytmia serca w grupie 5 mg preparatu Respimat

W przypadku obu dawek preparatu Respimat nie zaobserwowano znaczących interakcji z leczeniem w porównaniu z HandiHaler. W szczególności nie zaobserwowano zwiększonego ryzyka zgonu u 1221 pacjentów z arytmią serca w grupie 5 mg preparatu Respimat w porównaniu z grupą HandiHaler (odpowiednio 10,6% i 12,9%, współczynnik ryzyka 0,81; CI, 0,58 do 1,12). Zaostrzenia
Tabela 3. Tabela 3. Ryzyko zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). W drugim pierwszorzędowym punkcie końcowym ryzyka pierwszego zaostrzenia współczynnik ryzyka dla Respimat 5 ?g względem HandiHaler wynosił 0,98 (95% CI, 0,93 do 1,03) (Tabela 3 i Rysunek 1E i 1F), różnica, która nie była znacząca (P = 0,42). Odsetek pacjentów z zaostrzeniem POChP wynosił 47,9% dla grupy Respimat 5 ?g i 48,9% dla grupy HandiHaler (mediana czasu do pierwszego zaostrzenia POChP, odpowiednio 756 dni i 719 dni). Częstość zaostrzeń, umiarkowane lub ciężkie zaostrzenia oraz ciężkie zaostrzenia były podobne w trzech grupach badawczych. Względne różnice w zaostrzeniach POChP w badanych grupach w obrębie predefiniowanych podgrup były zgodne (patrz punkt 7 Dodatku Uzupełniającego).
Spirometry Substudy
Badanie spirometryczne z udziałem 1370 pacjentów wykazało, że Respimat 5 ?g był nie gorszy niż HandiHaler w przypadku dolnego odcinka FEV1 (różnica FEV1 nieznacznie faworyzowała HandiHaler, -10 ml, 95% CI, -38 do 18, średnia dla tygodni 24 do 120), ale nie wykazano lepkości w przypadku Respimat 2,5 ?g (różnica w FEV1 faworyzująca HandiHaler, -37 ml; 95% CI, -65 do -9) (patrz sekcja 6 w Dodatku uzupełniającym).
Bezpieczeństwo
Tabela 4. Tabela 4. Poważne zdarzenia niepożądane i główne niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe. Poważne działania niepożądane odnotowano u 33% pacjentów (Tabela 4). Zgodnie z oczekiwaniami, najwyższe wskaźniki poważnych zdarzeń niepożądanych dotyczyły zaburzeń płuc we wszystkich trzech grupach badawczych (17,8%, 16,8% i 17,0%, odpowiednio Respimat 2,5 ?g, Respimat 5 ?g i HandiHaler). Szczegółowe informacje o poważnych zdarzeniach niepożądanych, zdarzeniach niepożądanych prowadzących do odstawienia oraz o zdarzeniach niepożądanych związanych z lekiem podano w Rozdziale 9 Dodatku Uzupełniającego.
Ogólna częstość występowania poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych wynosiła odpowiednio 3,9%, 3,9% i 3,6% w grupach Respimat 2,5 ?g, Respimat 5 ?g i HandiHaler (Tabela 4); odpowiednie wskaźniki arytmii serca wynosiły 2,3%, 2,1% i 2,1%.
Dyskusja
Dokładny przegląd zdarzeń niepożądanych zgłaszanych podczas badań klinicznych odgrywa zasadniczą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa leków na receptę. Gdy zaobserwowano niewyjaśniony wzrost śmiertelności w badaniach POChP tiotropium Respimat 5 ?g, 6,9, zaprojektowaliśmy badanie TIOSPIR, aby uzyskać wystarczającą moc do oszacowania różnic y w śmiertelności między tiotropium dostarczonym przez Respimat a tiotropium dostarczanym przez aktywną kontrolę ( HandiHaler).
W trakcie naszego badania zmarło 1302 pacjentów, w porównaniu do 137 pacjentów, którzy zmarli w początkowej metaanalizie10. W badaniu UPLIFT produkt leczniczy tiotropium HandiHaler był związany z niższą śmiertelnością (ocenianą jako drugorzędowy punkt końcowy) niż placebo. 4,20 W przeciwieństwie do tego, śmiertelność tiotropium Respimat była wyższa w porównaniu z placebo w badaniach Respimat.6 Nasze badanie nie potwierdziło tych kontrastujących wyników dla tej samej substancji czynnej w dwóch preparatach o podobnych właściwościach farmakokinetycznych.7,8
Stwierdzono, że odsetek zgonów na 100 pacjento-lat wynosił odpowiednio 3,22 i 3,36 dla tiotropium Respimat 5 ?g i HandiHaler, które były podobne do wskaźników obserwowanych w grupach tiotropium w zbiorczej analizie badań Respimat 5 ?g (ze wskaźnikie m 2,64) 6 i UPLIFT (z kursem 3,94) (tabela S7 w sekcji 10 dodatku dodatkowego), biorąc pod uwagę zmienny czas trwania badań od 6 miesięcy do 4 lat [hasła pokrewne: gdynia psycholog, Psycholog Wrocław, psychologia ]

[patrz też: węzeł przedsionkowo komorowy, pestki moreli gorzkiej dawkowanie, rolnex ]