Sól lub albumina do resuscytacji płynów u pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu cd

Obecność lub brak traumatycznego krwotoku podpajęczynówkowego i wyniki TK, obliczone zgodnie z klasyfikacją Marshalla12, zostały zarejestrowane niezależnie przez dwóch badaczy, którzy nie byli świadomi wykonywania zabiegów. Zarejestrowaliśmy częstość występowania i częstość niedociśnienia układowego (zdefiniowanego jako udokumentowany epizod skurczowego ciśnienia krwi <90 mm Hg lub średnie ciśnienie tętnicze <65 mm Hg) występujące w ciągu 24 godzin po urazie, ale przed randomizacją, 13 obecność lub nieobecność urządzenia monitorującego ciśnienie śródczaszkowe oraz epizody nadciśnienia wewnątrzczaszkowego występujące przed randomizacją i po niej. Dla celów tego badania, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe zdefiniowano jako ciśnienie wewnątrzczaszkowe większe niż 30 mm Hg dla dwóch kolejnych odczytów w odstępie co najmniej 30 minut. Komitet zarządzający badaniem wybrał ten górny próg ciśnienia wewnątrzczaszkowego jako wskaźnik ciężkości, powyżej którego nadciśnienie wewnątrzczaszkowe byłoby prawdopodobnym patologicznym mechanizmem śmierci.
Ocena następcza i miary wyników
Głównymi wskaźnikami wyników były śmiertelność i funkcjonalny wynik neurologiczny 24 miesiące po randomizacji. Zgony w szpitalu trwające ponad 28 dni po randomizacji ustalono na podstawie dokumentacji szpitalnej. Określono pacjentów, którzy przeżyli poza miejscem wypisu ze szpitala, a także odnotowano zgony między czasem wypisu ze szpitala i 24 miesięcy po randomizacji. Pacjenci, którzy żyli 24 miesiące po randomizacji, zostali przesłuchani przez pojedynczego, wyszkolonego asesora. Asesor użył standardowego strukturalnego kwestionariusza telefonicznego14 w celu określenia wyniku ośmiostopniowej rozszerzonej skali Glasgow Glasgow, 15, 16, w której 8 oznacza minimalną lub żadną niepełnosprawność, a oznacza śmierć. Wyniki neurologiczne zostały następnie zdefiniowane jako korzystne (oceny od 5 do 8) lub niekorzystne (oceny od do 4).
W przypadku pacjentów, którzy zmarli w ciągu 28 dni po randomizacji, pierwotna przyczyna zgonu została określona przy użyciu klasyfikacji opracowanej przez trzech badaczy podczas przeprowadzania badania SAFE. Alokacje pierwotnych i wtórnych przyczyn śmierci ustalono na podstawie formularzy zgłoszeń przypadków, dokumentacji szpitalnej i aktów zgonu. Główna przyczyna zgonu została ustalona niezależnie przez dwóch badaczy, którzy nie byli świadomi wykonywania zabiegów. Kiedy nie było zgody, trzeci badacz, który również nie był świadomy wykonywania zabiegów, przyznał główną przyczynę śmierci, a pogląd większości został zaakceptowany.
George Institute for International Health oraz Australian and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group przeprowadziły analizę danych i strony oraz analizę danych niezależnie od agencji finansujących. Manuskrypt został przygotowany przez komisję redakcyjną i zweryfikowany przez badaczy, którzy zatwierdzili ostateczny manuskrypt.
Analiza statystyczna
Dane zostały wyeksportowane z bazy danych badań i przeanalizowane za pomocą oprogramowania Stata, wersja 8.2 i oprogramowanie SPSS, wersja 12. Wszystkie analizy przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia. W przypadku braku danych podajemy liczbę dostępnych obserwacji i nie przyjmujemy żadnych założeń dotyczących brakujących danych.
Jednowymiarowe analizy proporcji porównano z użyciem testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera, a zmienne ciągłe porównano z użyciem niesparowanych testów t lub analizy wariancji
[patrz też: dyżur aptek malbork, dronedaron, aptt cena ]