Cholesterol w surowicy u młodych mężczyzn i następująca po nim choroba sercowo-naczyniowa ad 6

Średni poziom cholesterolu w surowicy w tej grupie mieścił się w pożądanym poziomie określonym przez obowiązujące krajowe wytyczne i był niższy niż odpowiadające wartości u białych białych mężczyzn w podobnym wieku io podobnych poziomach wykształcenia w okresie od 1960 r. Do 196 225,26. Jednak ryzyko chorób sercowo-naczyniowych wzrosło nawet u mężczyzn z poziomem cholesterolu w surowicy w normalnym zakresie. Zgodnie z wcześniejszymi badaniami u osób starszych związek ten był silniejszy w przypadku choroby niedokrwiennej serca niż w przypadku ogólnej choroby sercowo-naczyniowej27. Niemal wszystkie zdarzenia w tej analizie były przedwczesne w tym sensie, że ponad 95% miało miejsce przed 65. Czytaj dalej Cholesterol w surowicy u młodych mężczyzn i następująca po nim choroba sercowo-naczyniowa ad 6

Cholesterol w surowicy u młodych mężczyzn i następująca po nim choroba sercowo-naczyniowa ad 5

Ryzyko związane z poziomem cholesterolu w surowicy w okresie dorosłości było zasadniczo takie samo niezależnie od tego, czy zdarzenia sercowo-naczyniowe wystąpiły przed czy po 50. roku życia. We wszystkich punktach końcowych, w tym całkowitej śmiertelności, nie było dowodów na związek w kształcie litery J z poziom cholesterolu w surowicy; ryzyko zachorowania było najniższe u mężczyzn, u których poziom cholesterolu w surowicy był najniższy w ósmym miejscu dystrybucji. Ponadto dodanie wyrażeń kwadratowych (kwadrat poziomu cholesterolu) nie poprawiło dopasowania modeli. Analiza wieloczynnikowa
Szacunki ryzyka związane z poziomem cholesterolu w surowicy po dostosowaniu dla zmiennych współzmiennych były znacząco podobne do tych z analizy jednowymiarowej (tabela 3). Czytaj dalej Cholesterol w surowicy u młodych mężczyzn i następująca po nim choroba sercowo-naczyniowa ad 5

Cholesterol w surowicy u młodych mężczyzn i następująca po nim choroba sercowo-naczyniowa cd

Aby zbadać, czy zależność między poziomem cholesterolu w surowicy mierzonym w młodości i punktach końcowych różniła się od zdarzeń, które wystąpiły wcześniej, a nie w późniejszym okresie życia, analizę powtórzono po rozwarstwieniu punktów końcowych, tak jak miało to miejsce przed 50 r.ż. lub występujące w wieku 50 lat lub później. Aby ustalić, czy powiązania poziomu cholesterolu w surowicy z chorobą sercowo-naczyniową były niezależne od innych czynników ryzyka, zastosowano analizę proporcjonalnych hazardów Coxa24. Przeprowadzono analizy wieloczynnikowe, w których zastosowano cholesterol w surowicy jako zmienną ciągłą i kategoryczną (w skali kwartalnej). Aby uwzględnić możliwe świeckie trendy w poziomie cholesterolu w surowicy i częstość występowania choroby niedokrwiennej serca, modele Cox były stratyfikowane według czasu kalendarzowego: 1948 do 1957 i 1958 do 1964. Czytaj dalej Cholesterol w surowicy u młodych mężczyzn i następująca po nim choroba sercowo-naczyniowa cd

Cholesterol w surowicy u młodych mężczyzn i następująca po nim choroba sercowo-naczyniowa ad

Zastosowanie średniej z wielu oznaczeń w czasie daje dokładniejsze oszacowanie prawdziwej wartości cholesterolu człowieka19. W sumie 1017 białych mężczyzn (90 procent białych mężczyzn biorących udział w badaniu) miało ustalony poziom cholesterolu w surowicy w szkole medycznej. Ci ludzie stanowią podstawę niniejszej analizy.
Procedury uzupełniające
Rozwój choroby sercowo-naczyniowej po ukończeniu nauki oceniano za pomocą rocznych ankiet. Niniejsza analiza została oparta na zdarzeniach zgłoszonych do 31 grudnia 1991 r., Reprezentujących od 27 do 42 lat obserwacji. Czytaj dalej Cholesterol w surowicy u młodych mężczyzn i następująca po nim choroba sercowo-naczyniowa ad

radecki wrocław

Częstość nawrotów choroby wrzodowej dwunastnicy jest niska, gdy pacjenci otrzymują leczenie mające na celu zwalczenie Helicobacter pylori. W kilku badaniach pacjenci leczeni subcytratem bizmutu (związek bizmutu niedostępny w medycynie w Stanach Zjednoczonych) z dodatkowymi antybiotykami lub bez nich mieli mniej nawrotów niż pacjenci leczeni schematami, w których nie stosowano bizmutu1,2. Bezpośrednie działanie ochronne bizmutu na błonę śluzową, a nie jego działanie przeciwdrobnoustrojowe przeciwko H. pylori, mogło być odpowiedzialne za mniejszą częstość nawrotów3-5. Ponadto istnieje obawa, że pacjenci mogli być świadomi swojego leczenia, ponieważ bizmut ciemnieje w kale3. Czytaj dalej radecki wrocław