Zastosowanie urządzenia do ciągłego przepływu u pacjentów oczekujących na przeszczep serca ad 5

Średni wskaźnik przepływu pompy wynosił 2,6 . 0,5 litra na minutę na metr kwadratowy pierwszego dnia przy średniej prędkości pompy 9236 . 496 obr./min i wzrósł do 2,8 . 0,4 litra na minutę na metr kwadratowy przez miesiąc przy średniej prędkości pompy 9502 . 525 obr / min, przy skurczowym i rozkurczowym ciśnieniu tętniczym krwi wynoszącym średnio 96 . 16 i 73 . 14 mm Hg. Międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) wynosił średnio 2,2 . 0,7 w ciągu miesiąca. Wartości pozostały względnie stabilne przez cały okres wsparcia. Tabela 2. Tabela 2. Stan funkcjonalny i jakość życia. Od stanu początkowego do 3 miesięcy poprawiła się czynność nerek i wątroby podczas wspomagania krążenia, co wykazano w analizie porównawczej 67 pacjentów ze zmniejszeniem stężenia kreatyniny w surowicy (z 1,4 . 0,5 do 1,1 . 0,5 mg na decylitr [124 . 44 do 97 . 44 .mol na litr], P <0,001), azotu mocznikowego we krwi (30,3 . 16,9 do 18,6 . 9,8 mg na decylitr [11 . 6 do 7 . 3 mmol na litr], P <0,001) i aminotransferazy alaninowej w surowicy (48 . 41 do 32 . 29 U na litr, P = 0,006). Większość pacjentów, którzy byli oceniani po 3 miesiącach od implantacji urządzenia, poprawiła się w co najmniej dwóch klasach funkcjonalnych NYHA i poprawiła się w 6-minutowym teście marszu na odległość większą niż 200 m (Tabela 2). Pomiary jakości życia znacznie się poprawiły po wszczepieniu urządzenia na podstawie obu użytych przyrządów pomiarowych (P <0,001).
Wyniki
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki leczenia 133 pacjentów. Ryc. 2. Ryc. 2. Wyniki dla 133 pacjentów po wszczepieniu urządzenia wspomagającego ruch lewej komory w ruchu ciągłym. Panel A pokazuje wszystkie wyniki z biegiem czasu. Po 6 miesiącach wsparcia mechanicznego wyniki były następujące: 56 przeszło transplantację serca (42%); 48 nadal otrzymywał wsparcie mechaniczne (36%), z czego 5 nie kwalifikowało się do przeszczepu; 25 zmarło podczas otrzymywania mechanicznego wsparcia (19%); 3 wycofało się z badania (2%); i miał odzysk funkcji komorowych po eksplantacji urządzenia (1%). W sumie 105 pacjentów (79%) przeszło transplantację, przeszło eksplantację urządzenia z odzyskiem funkcji komorowej lub nadal otrzymywało wsparcie mechaniczne. Panel B przedstawia analizę przeżycia Kaplana-Meiera dla pacjentów, którzy nadal otrzymują wsparcie mechaniczne, z danymi ocenzurowanymi na przeszczep serca i przywrócenie funkcji komorowej. Wycofanie z badania zostało policzone jako śmierć.
Wszystkich 133 pacjentów obserwowano przez co najmniej 180 dni lub do czasu transplantacji lub śmierci. Spośród tych pacjentów 100 (75%) osiągnęło główne wyniki transplantacji serca, odzyskiwania serca lub przeżycia po 180 dniach z ciągłym wsparciem mechanicznym i kwalifikacją do przeszczepu (Tabela 3). Spośród tych 100 pacjentów 56 przeszło transplantację serca, 43 nadal otrzymywało wsparcie i kwalifikowało się do przeszczepu, a nie wymagało transplantacji po odzyskaniu funkcji serca i eksplantacji urządzenia (Figura 2A). Spośród 43 pacjentów pozostających na wsparcie przez urządzenie w 180 dni, 32 były na aktywnej liście do transplantacji serca, a 11 nadal kwalifikowało się do przeszczepu, w tym 4, które usunęły się z listy przeszczepów ze względu na preferencję do kontynuowania wsparcia mechanicznego.
Wśród 33 pacjentów, którzy zakończyli się niepowodzeniem, było 25 pacjentów, którzy zmarli przed 180 dniami wsparcia, a mediana czasu zgonu wyniosła 38 dni (zakres od 6 do 144)
[przypisy: inpol krak, dronedaron, medjana radom ]