Zastosowanie urządzenia do ciągłego przepływu u pacjentów oczekujących na przeszczep serca ad 6

Ponadto pięciu pacjentów nie kwalifikowało się do przeszczepienia podczas mechanicznego wspomagania z powodu nieodwracalnych powikłań medycznych, a trzej pacjenci zostali zastąpieni przez pompę o stałym przepływie innym typem pomocniczego urządzenia komorowego (z powodu powikłań chirurgicznych, które wystąpiły wkrótce po wszczepieniu pompy) i zostały wycofane z badania. Dwóch pacjentów, którzy przeszli wymianę pompy o przepływie ciągłym na drugą identyczną pompę, pozostało przy badaniu, żyło na mechanicznym podłożu w 216 i 367 dni po wymianie i są włączani jako osoby, które przeżyły w krzywej przeżycia aktuarialnego. Całkowity wskaźnik przeżycia po transplantacji, wyzdrowieniu lub kontynuacji wsparcia bez wymiany pompy wynosił 75% po 180 dniach (Tabela 3). Całkowite przeżycie aktuarialne dla pacjentów kontynuujących otrzymywanie wsparcia pompy wyniosło 89% na miesiąc, 75% na 6 miesięcy i 68% na 12 miesięcy (Figura 2B). Mediana okresu podtrzymania wyniosła 126 dni (zakres od do 600), ze średnią 168 . 148 dni podczas kumulatywnej obserwacji 61,7 pacjento-lat. Mediana czasu do przeszczepienia wynosiła 97 dni (zakres od 15 do 498), a mediana czasu do odzyskania serca u trzech pacjentów wynosiła 347 dni (zakres od 161 do 380).
Dwunastu pacjentów (9%) przeszło transplantację w czasie początkowego pobytu w szpitalu, a 18 pacjentów (14%) zmarło przed wypisem ze wsparcia mechanicznego. 100 pacjentów (75%) zostało wypisanych ze szpitala podczas otrzymywania mechanicznego wsparcia, a mediana pobytu w szpitalu po operacji wynosiła 25 dni (zakres, 10 do 114). Mediana liczby dni poza szpitalem przed przeszczepieniem, ponownym przyjęciem lub śmiercią wynosiła 60 (zakres od 0 do 418). Pięćdziesięciu czterech zwolnionych pacjentów wymagało ponownej hospitalizacji z powodu powikłań, a mediana czasu hospitalizacji wynosiła 4 dni (zakres od 0 do 57).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 4. Tabela 4. Zdarzenia niepożądane u 133 pacjentów badania. Najczęstszym zdarzeniem niepożądanym było krwawienie, głównie we wczesnym okresie pooperacyjnym (Tabela 4). Ośmiu pacjentów (6%) miało udar niedokrwienny, a 3 (2%) miało udar krwotoczny. Pięć z tych 11 zdarzeń wystąpiło w ciągu pierwszych 2 dni po wszczepieniu urządzenia. Pięciu dodatkowych pacjentów miało przemijające ataki niedokrwienne, które uległy całkowitemu odwróceniu. Dziewięciu pacjentów miało objawy psychiczne. Ośmiu pacjentów miało inne zdarzenia neurologiczne, z których sześć całkowicie się odwróciło. Miejscowa infekcja niezwiązana z wszczepieniem urządzenia wystąpiła u 28% pacjentów, podczas gdy zakażenie związane z urządzeniem zaobserwowano u 14% pacjentów, z wszystkimi zakażeniami obejmującymi przewód przezskórny i żaden z udziałem kieszonki pompy. Wymieniono pięć urządzeń: dwa na zakrzepicę pompy w 24 i 56 dni po wszczepieniu oraz trzy na powikłania związane z wszczepieniem chirurgicznym po 1, 15 i 32 dniach (Tabela 4).
Przyczyny zgonu w ciągu pierwszych 180 dni po wszczepieniu urządzenia obejmowały sepsę (pięciu pacjentów), udar niedokrwienny (pięć), niewydolność narządów wielonarządowych (cztery), udar krwotoczny (trzy), niedotlenienie mózgu (dwa, jeden po reakcji protaminowej i jeden po hemothorax z zatrzymaniem akcji serca), prawostronna niewydolność serca (dwie) i różne inne przyczyny (cztery). Wystąpiła jedna śmierć związana z urządzeniem, spowodowana przez napływ przeszczepu, który został przypadkowo skręcony podczas implantacji.
Dyskusja
W tym badaniu ocenialiśmy zastosowanie aparatu wspomagającego lewostronnie przepływowego jako pomostu do transplantacji serca
[hasła pokrewne: medjana radom, dronedaron, agafirany ]