Zastosowanie urządzenia do ciągłego przepływu u pacjentów oczekujących na przeszczep serca cd

Kryteriami wykluczającymi były: ciężka niewydolność nerek, płuc lub wątroby; aktywna niekontrolowana infekcja; mechaniczna zastawka aortalna; niewydolność aorty; tętniak aorty; obecność innego mechanicznego wspomagania krążenia, z wyjątkiem wewnątrzkanałowej pompy balonowej; przeszkody techniczne uważane przez badacza za stwarzające zwiększone ryzyko chirurgiczne. Wszyscy uczestniczący pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Ocena podstawowa
Zebraliśmy podstawowe dane dotyczące wszystkich zarejestrowanych pacjentów. Oceny obejmowały cechy demograficzne, historię zdrowia, klasę czynnościową NYHA, ankiety dotyczące jakości życia (kwestionariusze Minnesota Living with Heart Failure i Kansas City Cardiomyopathy), wartości chemiczne krwi, dane hematologiczne, stan neurologiczny i współistniejące leki.
Pompa o stałym przepływie
Pompą stosowaną w tym badaniu była Heartmate II LVAD (Thoratec), która jest urządzeniem o ciągłym przepływie, składającym się z wewnętrznej pompy przepływowej z przepływem osiowym i przewodzącej ołowiu, która łączy pompę z zewnętrznym sterownikiem systemu i źródłem zasilania (rysunek 1). ) .10 Pompa zawiera wewnętrzny wirnik z helikalnymi ostrzami, które zakrzywiają się wokół centralnego wału. Kiedy wirnik obraca się na swojej osi, energia kinetyczna jest przekazywana do krwi, która jest ciągnięta w sposób ciągły od wierzchołka lewej komory przez pompę do aorty wstępującej. Pompa ma objętość implantu 63 ml i wytwarza do 10 litrów na minutę przepływu przy średnim ciśnieniu 100 mm Hg. Szczegóły funkcji urządzenia i podejścia do implantacji chirurgicznej zostały opisane w innym miejscu.10,14
Kontynuacja po Implantacji urządzenia
Po wszczepieniu urządzenia zaimplementowano standardowy schemat przeciwzakrzepowy z rozpoczęciem heparyny, a następnie przejściem na warfarynę, a także aspirynę i dipirydamol (patrz dodatek dodatkowy). Pooperacyjna opieka medyczna (w tym terapia inotropowa, antyarytmiczna i niewydolność serca) była prowadzona zgodnie z preferencjami i zwyczajową praktyką każdego badacza. Dane dotyczące działania urządzenia i hemodynamiki pacjentów rejestrowano co 8 godzin przez 3 dni, codziennie przez 14 dni, a od tygodnia do 30 dnia, gdy pacjent był hospitalizowany. Wyniki oceny fizycznej i testów laboratoryjnych oraz listę leków zarejestrowano w dniach 1, 3, 5, 7, 11, 14, 21 i 28 po wszczepieniu urządzenia, gdy pacjent był hospitalizowany. Po 30 dniach wymagane były miesięczne pomiary urządzenia, oceny laboratoryjne i oceny fizyczne.
Po wypisaniu pacjentów do domu oceniono je telefonicznie co najmniej co 2 tygodnie; wracali oni na miejsce prowadzenia badań, gdzie dokonywano obserwacji, przeglądu sprzętu i oceny stanu ogólnego co tydzień przez pierwsze 4 tygodnie, a następnie co miesiąc aż do ostatecznego wyniku. Ocenę jakości życia i 6-minutowy test marszu przeprowadzono na początku badania oraz na miesiąc, 3 miesiące i 6 miesięcy po wszczepieniu urządzenia. Ponowne wizyty w szpitalu i zdarzenia niepożądane (w tym podejrzenie nieprawidłowego działania urządzenia) rejestrowano w trakcie badania, ponieważ miały one miejsce przy użyciu standardowych definicji (patrz Dodatek dodatkowy). Wszystkie zgony pacjentów i przyczyny zgonu zostały określone podczas autopsji, o ile było to możliwe, lub poprzez zbadanie dokumentacji medycznej lub wywiadów z członkami rodziny
[hasła pokrewne: medjana radom, lekarz od hemoroidów, inpol krak ]